Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

TEMATYKA

Alvar Aalto mówił, że to, co liczy się w architekturze, to nie to jak wygląda (looks like) teraz, ale jaka jest (is like) trzydzieści lat później. Każda decyzja projektowa ma swój przestrzenny wymiar, odciska piętno na tym, co już istnieje i objawia się w swoich konsekwencjach w przyszłości. Kształt przestrzeni miasta, jego architekturę rozumianą jako dialog form (solids) i pustek (voids) łatwiej zrozumieć poprzez doświadczanie wnętrza, poczucie go, wejście głębiej poza wierzchnią warstwę wyglądu. Współczesne miasta zdają się na nowo poszukiwać swoich tożsamości, re-konstruować je w swoich publicznych przestrzeniach. Zadajemy więc pytanie o współczesne rozumienie architektury miasta, znaczenia dialogu oraz roli zmysłów i pamięci jako źródeł konstytuujących osobiste doświadczenie przestrzeni miejskiej. Przyglądamy się współczesnym ideom rozumienia miasta, teorii i praktyce kształtowania miejskich wnętrz publicznych – ulic i placów. Pytamy o idee tworzenia architektury miasta jako przestrzeni wspólnotowego bycia, miejsca interakcji i komunikacji oraz bliskości z materią.

Podczas konferencji chcemy w kontekście miejskiej przestrzeni poruszyć zagadnienia bardziej abstrakcyjne takie jak dialog, tożsamość, pamięć i doświadczenie, sztuka architektury, jak również te, bezpośrednio związane z fizycznością i realnym, bezpośrednim spotkaniem z miejską materią. A zatem otwieramy dyskusję o architekturze miasta jako namacalnej strukturze, której wartość można rozpatrywać w pozafunkcjonalnych aspektach, a w której zanurzone są ludzkie doświadczenia o szerokim spektrum.

Interdyscyplinarne podejście do tematu konferencji, uzasadnione złożonością zagadnień architektonicznych, wzajemnych powiązań i relacji, pozwoli otworzyć szeroką dyskusję, w której centrum znajdzie się architektura miasta. Zatem planowana konferencja ma stać się miejscem twórczej i inspirującej wymiany doświadczeń badawczych z różnych dziedzin: architektury, architektury wnętrz, urbanistyki, sztuk projektowych, sztuk pięknych, filozofii, estetyki, humanistyki oraz ma na celu otworzenie dyskusji o architekturze miasta na szersze konteksty i spojrzenia badawcze.

Konferencja Architektura miasta. Dialog i doświadczanie ma w swoim założeniu przyjąć perspektywę sztuki w bliskości z humanistycznym i estetycznym rozumieniem przestrzeni i otworzyć dyskusję o architekturze na wymiar filozoficzny, ideowy. Uczestnicy dyskutować będą na temat współczesnych idei rozumienia przestrzeni miasta w szerokim kontekście sztuki, materii, doświadczania, o teorii i praktyce projektowania miejskich wnętrz jako przestrzeni dialogu, spotkania, o architekturze jako sztuce oraz kontekście dla sztuki.