Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

INFORMACJE

Konferencja kierowana jest do badaczy i naukowców zajmujących się zagadnieniem architektury miasta, formowania miejskich wnętrz publicznych, czynnych projektantów i wykładowców, artystów, młodych naukowców i doktorantów oraz studentów, jak również miejskich aktywistów i wszystkich osób zainteresowanych tematem. Konferencja w swoim założeniu jest spotkaniem interdyscyplinarnym.

W konferencji zostaną zaprezentowane referaty zaproszonych wykładowców z różnych jednostek naukowych oraz referaty zgłoszone w otwartym naborze.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa posterów przedstawiających zarysy lub wstępne wnioski badań prowadzonych w temacie konferencji przez młodych naukowców, badaczy, doktorantów z różnych jednostek artystycznych i naukowych w Polsce. Autorzy posterów będą mieli zapewnioną możliwość osobiście zaprezentować i omówić zagadnienia przedstawione w formie posteru podczas przerw pomiędzy panelami dyskusyjnymi.

Wyboru wystąpień i posterów dokona Rada Naukowa konferencji, powołana z grona badaczy Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych. Wybrane referaty, które zaprezentowane zostaną podczas konferencji, zostaną w pełnej formie opublikowane w monografii – recenzowanej publikacji naukowej.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA: plik do pobrania

REGULAMIN KONFERENCJI: plik do pobrania